Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ

Мэргэжлийн нягтлан бодогч нар

Таны бүхий л санхүүгийн болон татварын асуудлыг шийдэх болно

Бидний онцлог

Манай Үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ болон баримт бүрдүүлэлт

Санхүү татварын тайлангийн үйлчилгээ

Жилийн эцсийн болон хагас жилийн санхүү болон татварын тайлан

Санхүүгийн шинжилгээ

Төрөл бүрийн санхүүгийн болон бизнесийн шинжилгээ

Бусад

Бусад санхүүгийн үйлчилгээ

Санхүү, татварын тайлан балансыг СТОУС, НББ, Татварын хуулийн дагуу бэлтгэж гаргана. Санхүүгийн зөвлөгөө өгнө. Гэрээт нягтлан бодогчоор хамтарч ажиллана.

Манай багийн Гишүүд

Гүйцэтгэх захирал

Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Санхүү хариуцсан захирал